Πρόγραμμα Συντήρησης Φ/Β Πάρκου

Η ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο από την ορθή συντήρησή του. Η Solar24 διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία και το απαραίτητο προσωπικό για να σχεδιάζει και να εκτελεί ολοκληρωμένα προγράμματα συντηρήσεων με σκοπό να προστατεύουν  τη Φ/Β. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται  ζημιες στο σύστημα και προλαμβάνονται μελλοντικές δυσλειτουργίες και απώλειες εσόδων.

Μέσω των προγραμμάτων συντήρησης της Solar24 εξασφαλίζεται:

  • διαρκή προστασία και πρόληψη βλαβών του συστήματος
  • αποφυγή δυσλειτουργιών
  • μεγιστοποίηση των εσόδων από την ομαλή και βέλτιστη λειτουργία του συστήματος
  •  εγγυημένη απόδοση του συστήματος

Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που αποσκοπούν στην πρόληψη, πρόγνωση και διόρθωση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Το πακέτο υπηρεσιών που παρέχεται αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τη συντήρηση και λειτουργία, γιατί μπορεί να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία της φβ εγκατάστασης, τη μέγιστη παραγωγικότητα και κατά συνέπεια τη μέγιστη κερδοφορία. Η τακτική συντήρηση συνίσταται να εκτελείται κάθε 6 μήνες για την μεγιστοποίηση της απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Το πρόγραμμα συντήρησης του Φ/Β πάρκου λαμβάνει δράση στους εξής τομείς:

  • Χώρο εγκατάστασης
  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια
  • Σύστημα στήριξης
  • Inverters
  • Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός
  • Σύστημα Ασφαλείας και Τηλεμετρίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΒ ΠΑΡΚΟΥ

Katw_Banner